Výroba koloidů - Zdraví

Přejít na obsah

Výroba koloidů

KOLOIDY
 
Koloidní disperze vyrábíme řadu let, máme tedy zkušenosti jak výroba ovlivňuje kvalitu a celkovou účinnost disperze.
 
Koloidní disperze znamená, že v destilované vodě jsou rozptýleny miniaturní částice kovu. Částice jsou natolik malé, že na ně nepůsobí gravitační síla a proto se v destilované vodě volně pohybují. Velikost částic stanoví použitelnost koloidu, ale i jeho zabarvení. Hodnota stejnosměrného napětí přivedeného na elektrody s čistého kovu s čistotou 99.99%, tedy téměř bez jakýchkoliv vedlejších přísad, určuje velikost nano částic.  Koloid který obsahuje nano částice, které projdou buňkou je bezbarvý, při vyšší koncentraci má zlatavý nádech, kovové chuti. Zvyšováním napětí se zvyšuje i proud, výrazně se zkrátí doba výroby, ovšem za cenu větších nano částic v koloidního roztoku. Tím se sníží vnitřní účinnost koloidu a koloid se hodí spíše pro vnější použití. Dobu výroby však ovlivňuje i velikost elektrod a teplota destilované vody.
 
Jsou přístroje údajně řízené procesorem který zajistí, aby koloidní disperze byla vyrobena za určitý čas s požadovanou hodnotou udávanou v "ppm" což je elektrolytická vodivost.
 
Po zkušenostech lze odvodit, že měřící přístroj kalibrovaný na měření "ppm" koloidního stříbra, ukazuje jiné hodnoty při měření jiných koloidních disperzí. Při laserové kontrole jiného koloidu než stříbra, je množství nano částic větší, přestože přístroj kalibrovaný na stříbro ukazuje nižší hodnoty. Při kontrole laserem je třeba vzít v úvahu, že tento způsob je spolehlivý pouze tehdy, když provedeme kontrolu před výrobou v kvalitní destilované vodě, tam prakticky není žádný paprsek, kvalitní destilovaná voda neobsahuje téměř žádné částice. Tím je vlastně určena i kvalita destilované vody. Pokud používáme při výrobě naprosto čisté kovy, ve vodě nejsou žádné jiné příměsi, je paprsek laseru výrazný a podle intenzity lze informativně stanovit kvalitu disperze /Tyndallův efekt/ a nebo přesněji použít měřič kalibrovaný pro koloidní stříbro a u jiných koloidů než stříbro, naměřenou hodnotu stanovit  jako normál. Vodivost elektrod pro výrobu koloidu např., mědi, zinku, zlata je rozdílná, tím je rozdílná i vodivost disperze a její kvalitu, mimo koloidní stříbro je vhodné posuzovat porovnáním intenzity laserového paprsku a zároveň i přístrojem a nameřené hodnoty využít pro další výrobu.
 
Pro výrobu koloidních disperzí  je základní požadavek kvalitní destilovaná voda, její výroba je v našem případě přes speciální destilační přístroj s uhlíkovou filtrací, magneticky upravená a kov elektrod o čistotě 99,99 %. Při výrobě používáme laboratorní zdroje s manuálním nastavením napětí nebo proudu. Zdroje se nastavují tak, aby proud procházející elektrodami nepřesáhl hodnotu 15 mA, což zaručuje velikost nano částic, které projdou buňkou. Při takto malém proudu a použitím standardních elektrod  o délce cca 8 cm by výroba koloidu  trvala neúměrně dlouho. Použitím elektrod o celkové délce 50 cm, trvá výroba 1l koloidního stříbra na hodnotu 20ppm, tři hodiny. Doba výroby ostatních koloidů se úměrně prodlužuje podle jejich faktické vodivosti, při zachování délky elektrod. Dalším faktorem ovlivňujícím délku výroby, ale částečně i kvalitu, je teplota roztoku. Teplota roztoku při výrobě byla po zkušenostech stanovena na 33st. Celsia, využitím dvojité nádoby.
Kolem elektrod se vytváří  prostředí s větším množstvím vodivých nano částic co způsobuje zvýšení proudu. Tento efekt lze odstranit soustavným promícháváním roztoku. Není zcela jasno s čím může koloidní roztok reagovat a kovová nebo umělohmotná míchadla je problematické použít. Pro dokonalé promíchání i mezi elektrodami je použito ode dna nádoby probublávajícího vzduchu. Vzduch však může obsahovat prach, viry, bakterie nebo i plísně a proto je speciálně čištěn.
 
Další problém je, že na záporné elektrodě se usazuje kal. Občasnou změnou polarity se elektrody čistí, hotový roztok je dvakrát přefiltrován.  
 
Destilací se voda zbaví veškerých informací a je prokázáno, že voda dokáže informace jímat. Nové pozitivní informace jsou do vody dodávány spolu s léčivými Solfeggio frekvencemi po dobu 1 hodiny. Po celou dobu stimulace probublává do roztoku plyn HHO, následkem toho získává roztok vlastnost eliminovat v těle kyslíkové radikály. Kyslíkové radikály způsobují řadu onemocnění a jsou hlavní příčinou stárnutí. Jako důležitý prvek kvality roztoku je provedení tachyonizace. Takto vyrobený koloid je možné bez obav použít jak vnitřně tak i vně. Roztok je plněn do speciálních tmavých lahví určených pro léčiva a je doplněn "Květ života". Kvalita lahví je certifikována a porovnatelná s čistým křemičitým sklem.
Pro výrobu malého množství pro osobní potřebu je zařízení příliš drahé, nicméně vyrobit kvalitní koloidní disperzi je alchymie. Výrobní postup je léty ověřen a známe jej pouze my, tedy bez určitých znalostí a vhodných zařízení nelze kvalitní koloid vyrobit.
REGEN CLUB z.s. 2007 - 2018
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Návrat na obsah