Křemelina - zkušenosti - Zdraví

Koloidy Au, Ag, Cu, Zn, Fe. Lipozomální vitamíny. Křemelina. Masážní a diagnostické přístroje.
Podprahové nahrávky.
Přejít na obsah

Křemelina - zkušenosti

LÉČEBNÉ PRODUKTY
Zkušenost s křemelinou.
Po užívání křemeliny bylo provedeno testování zdravotního stavu na kvantovém frekvenčním analyzátoru, který podrobně mapuje stav jednotlivých orgánů, minerálů a vitamínové zastoupení, měří hormonální hladiny aj. Lze zjistit zatížení organismu alergeny, těžkými kovy a nebo třeba stav našich kostí. Na základě podrobné analýzy lze odvodit co křemelina dokáže ovlivnit. Křemelina opravdu kladně ovlivňuje téměř každou měřenou položku, kterých je něco kolem dvou set. Zajisté je to dáno tím, že očištěný organismus si sám dokáže pomoci a tak spousty procesů navrátí zpět k harmoni a řádu. Je to velmi účinný přírodní prostředek navracející zdraví.

Výpis z bezpečnostního listu.
Klasifikace látky nebo směsi:
Klasifikace v souladu s Nařízením (EC) 1272/2008 [EU-GHS/CLP]:
Křemelina (obsah respirabilní frakce kristobalitu < 1% hmot.)
Látka není klasifikovaná jako nebezpečná v souladu s Nařízením (EC) 1272/2008.
Klasifikace v souladu se Směrnicí 67/548/EEC:
Křemelina (obsah respirabilní frakce kristobalitu 1%- 10% hmot.)
Křemelina F 4 - možné nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.
Označení v souladu s Nařízením (EC) 1272/2008 [CLP]
Křemelina (obsah respirabilní frakce kristobalitu < 1% hmot.)
Není nutné žádné značení.
Křemelina
Čistota: 100%
Synonyma: Diatomite
Stabilizátory: Žádné.
Nečistoty: Žádné.
Další informace: Žádné.
Obecné poznámky
Při běžném použití látky se neočekávají žádné nežádoucí účinky, pokud se však nežádoucí účinky objeví, respektujte následující doporučení.
Vdechnutí
Přesuňte pacienta z kontaminovaného prostoru na čerstvý vzduch. V případě přetrvávajících problémů konzultujte s lékařem.
Zasažení kůže
Omyjte kůži mýdlem a vodou. Nejsou známé negativní reakce.
Zasažení očí
Vypláchněte velkým množstvím vody, a pokud podráždění potrvá, vyhledejte lékařskou pomoc. Nejsou známé negativní reakce.
Dlouhodobé vdechování prachu obsahujícího krystalický křemen může být příčinou poškození plic. Krystalický křemen a kristobalit jsou známi tím, že jsou příčinou silikózy, progresivního a někdy smrtelného poškození plic.
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Zvláštní pokyny nejsou.
Biologické limitní hodnoty: Žádné
Doporučené postupy monitorování: Žádné
Limitní hodnoty expozice a/nebo biologické limitní hodnoty pro kontaminovaný vzduch:  Nejsou
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Fyzikální stav: Pevná látka
Barva: Bílá až béžová
Zápach: Bez zápachu
Rozpustnost ve vodě (20°C v g/L): Nerozpustný
Jiné nepříznivé účinky
Nepříznivé účinky nejsou známy. Zdraví škodí při dlouhodobé expozici vdechováním.  Nevdechujte prach.

Tyto informace jsou nejlepší, které lze o křemelině uvést a předpokládá se, že jsou přesné a spolehlivé. Neexistuje však žádné ujištění, záruka nebo garance jejich přesnosti, spolehlivosti nebo úplnosti. Je plně na zodpovědnosti uživatele, uspokojit své požadavky na základě hlediska vhodnosti a úplnosti těchto informací, pro své vlastní konkrétní použití a podle vlastního uvážení.
 
REGEN CLUB z.s. 2007 - 2021
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Návrat na obsah